Consiliul Calității — Managementul

Managementul Consiliului Calității

Anual, de la constituirea Consiliului Calităţii în cadrul  spitalului sunt petrecute şedinţe de lucru, unde sunt examinate şi analizate multiple probleme actuale şi importante ce ţin de calitatea serviciilor medicale prestate. Astfel, pe parcursul activității, Consiliul Calităţii de comun cu comitetele din subordine au evidenţiat un şir de probleme importante în activitatea instituţiei, care influenţau negativ calitatea asistenţei medicale acordate pacienţilor deserviţi. Ca exemplu pot fi aduse următoarele: calitatea şi metodologia spălării mîinilor colaboratorilor în secţiile de profil chirurgical şi obstetrical-ginecologic; evidenţierea florei patogene circulante în spital rezistentă la antibiotice; lipsa autoevaluării de către colegi a actului medical, etc. Studierea problemelor abordate a condus la identificarea cauzelor acestora, în rezultatul cărora au fost întreprinse măsuri concrete de soluţionare şi îmbunătăţirea  situaţiei.

La consolidarea  procesului de îmbunătăţire continuă a calităţii asistenţei medicale acordată în cadrul instituţiei, participă fiecare comitet prin desfăşurarea unor acţiuni  indicate în planul de activitate incluzând următorii indicatori de bază privind monitorizarea calității serviciilor prestate: activităţi de instruire, de evaluare şi de analiză.

 • Comitetul Audit medical Intern

Auditul medical intern, obiectivul căruia este evaluarea şi estimarea sistematică a serviciilor medicale prestate, în scopul asigurării şi îmbunătăţirii continue a calităţii asistenţei medicale acordate pacienţilor, este axat pe diverse probleme prioritare propuse de către colaboratorii medicali și administrația spitalului cum ar fi:

 1. evaluarea actului medical referitor la calitatea întocmirii acestuia;
 2. argumentarea indicațiilor preparatelor medicamentoase;
 3. auditul intern al subdiviziunilor instituției;
 4. controlul intern managerial;
 5. nivelul letalității în primele 24 ore de la spitalizare;

În rezultatul evaluărilor efectuate au fost evidențiate punctele slabe și forte (după analiza SWOT) a problemelor abordate cu aprecierea oportunităților și amenințărilor întru sporirea nivelului calității serviciilor prestate.

De fapt s-a constatat, că analiza SWOT este instrumentul cel mai eficient pentru verificarea, analiza și evaluarea potențialului intern și a oportunităților, amenințărilor posibile din mediul extern al unei subdiviziuni. Aceasta a permis de a identifica pozițiile strategice, care va alinia cel mai bine resursele și capacitățile unei secții la cerințele clientului / pacientului.

 • Comitetul Auditul deceselor perinatale şi infantile

Rata mortalităţii neonatale precoce reflectă nivelul îngrijirilor oferite mamei în timpul travaliului şi naşterii, precum şi calitatea asistenţei nou-născutului în prima săptămână de viaţă, fiind principalul criteriu de evaluare a îngrijirilor perinatale. Evaluarea calităţii îngrijirilor perinatale poate fi efectuată printr-o analiză a cazului în raport cu standardul. Scopul unei clasări adecvate a cauzelor de deces derivă, din strategii ce își propun să scoată în evidenţă cauzele și circumstanțele ce au determinat decesul şi care pot servi la prevenirea altor cazuri posibile de mortalitate.

În scopul îmbunătăţirii continue a calităţii asistenţei medicale şi implementării unor mecanisme de evaluare obiectivă a nivelului calităţii serviciilor prestate, a fost creat comitetul  Auditul deceselor perinatale şi infantile.

Toate cazurile de decese perinatale și infantile înregistrate sunt selectate pentru discuții în cadrul ședințelor de audit, unde sunt evaluate erorile depistate în procesul organizării și acordării asistenței medicale obstetricale și neonatale cu elaborarea propunerilor pentru redresarea situației. Ca rezultat al măsurilor întreprinse s-a reușit diminuarea mortalității antenatale în ultimii ani.

 • Comitetul Formarea profesională continuă

Pornind de la necesitatea sporirii nivelului profesional al colaboratorilor medicali ca verigă importantă în managementul calităţii asistenţei medicale, Consiliul Calității a instituit Comitetul Formării profesionale continuă având drept obiectiv perfecţionarea continuă a nivelului profesional, implementarea metodelor contemporane de dezvoltare profesională, majorarea gradului de responsabilitate în procesul exercitării profesiunii şi asigurarea calităţii serviciilor medicale prestate. Anual sunt organizate peste 50 instruiri (lecții, conferințe, seminare) pe diferite tematici medicale, managementul calității și santar, altele, cu participarea lectorilor (formatorilor) din cadrul spitalului cât și din alte instituții de specialitate.

 • Comitetul Elaborarea şi controlul implementării protocoalelor clinice instituţionale

În scopul îmbunătăţirii continuă a calităţii asistenţei medicale pacienților, necesitate stipulată în Politica Naţională de Sănătate şi Strategia de dezvoltare a sistemului de sănătate, şi implementării tehnologiilor de diagnostic, tratament şi reabilitare, axate pe datele medicinei bazate pe dovezi, precum şi standardizării serviciilor medicale prestate, în cadrul spitalului activează Comitetul Elaborarea şi controlul implementării protocoalelor clinice instituţionale. Pe parcursul activității Consiliului Calității au fost elaborate și implementate mai multe protocoale clinice instituționale și a locului de lucru, în baza Protocoalelor clinice Naționale. Ca rezultat al implementării protocoalelor clinice instituţionale s-a reușit soluţionarea următoarelor probleme: alegerea maximal de rapidă, corectă şi eficientă a tacticii de diagnostic şi tratament; aplicarea tehnologiilor de diagnostic, tratament şi reabilitare axate pe datele medicinii bazate pe dovezi; protecţia drepturilor pacientului şi medicului prin soluţionarea situaţiilor de conflict şi disensiunilor; planificarea volumului de asistenţă medicală în instituţie; estimarea cheltuielilor necesare pentru acordarea asistenţei medicale pentru caz tratat.

 • Comitetul Analiza proximităţilor de deces matern

Auditul proximităţilor de deces matern este abordat de către Organziația Mondială a Sănătății, ca fiind unul din instrumentele managementului calităţii prin intermediul caruia personalul medical are posibilitatea şi poate să se implice în schimbarea practicilor pentru prevenirea cazurilor de deces matern în cadrul instituţiei.

Comitetul lunar înregistrează cazurile de proximitate de deces matern ce ulterior sunt examinate, cu implicarea personalului medical de diferit nivel care se expune privitor la deficiențele stabilite sau riscurile existente. În baza datelor constatate comitetul face concluzii pe marginea fiecărui caz (fiecare caz este expus confidențial) cu evidențierea soluțiilor de ameliorare și prevenire a cazurilor de deces matern transmise secțiilor de profil și administrației spitalului. Datorită activității intense la acest capitol în cadrul instituției noastre nu au fost înregistrate cazuri de deces matern pe parcursul ultimilor 2 ani, aceasta fiind considerată ca o reușită a întreg colectivului.

 • Comitetul Controlul satisfacţiei pacienţilor și a personalului medical

Comitetul are ca scop evaluarea satisfacției pacienților internați prin anchetarea acestora privind calitatea prestării serviciilor medicale în cadrul spitalului și identificarea posibelelor neconformități, rezerve în procesul oranizării și acordării asistenței medicale, întru ameliorarea continuă a calității serviciilor prestate. În rezultatul evaluării chestionarelor îndeplinite de pacienți s-a constatat că majoritatea pacienților (70,0 – 80,0 %) sunt satisfăcuți de nivelul organizării și acordării asistenței medicale în cadrul spitalului, dar au menționat și unele neconformități, nesatisfacții la serviciile hoteliere, alimentare, etică și deontologia medicală, fapt ce a permis administrației  spitalului a  întreprinde unele măsuri concrete de ameliorare a calității serviciilor prestate.

Rezultatele anchetărilor  efectuate au fost prelucrate de către membrii comitetului cu concluzii și recomandări de ameliorare în adresa șefilor de subdiviziuni.

În cadrul Consiliului Calităţii sunt organizate  şedinţe, unde sunt discutate chestiuni cu diverse tematici importante pentru instituţie, concomitent sunt elaborate decizii prin care sunt evidenţiate rezervele depistate şi propuse măsuri de ameliorare continuă, necesare a fi realizate în subdiviziunile spitalului.

Propunerile elaborate de către membrii comitetelor şi Consiliului Calităţii din cadrul şedinţelor Consiliului Calităţii, sunt transpuse într-un proiect de decizii, cu transmiterea lor ulterioară prin în toate subdiviziunile spre executare, inclusiv şi administraţiei instituţiei.

Concluzii:

 1. Managementului calităţii, de rând cu managementul resurselor umane, financiare şi strategic, reprezintă o parte integrantă a managementului general al spitalului şi este o componentă definitorie a politicii instituţionale şi a strategiei de dezvoltare, ca furnizor de servicii medicale;
 2. Implementarea Sistemului instituţional de asigurare a calităţii – Consiliul de Calitate în IMSP SCM «Gheorghe Paladi», a confirmat necesitatea activităţii lui în cadrul instituţiei, ca un organ de consultanţă, care asistă eficient administraţia, privind coordonarea şi implementarea unui număr extins de activităţi de asigurare a calităţii serviciilor medicale prestate;
 3. Consiliul calităţii s-a manifestat ca o structură importantă din cadrul spitalului, având la baza activităţii sale principii de autonomie, autocontrol, evaluarea activităţii subdiviziunilor instituţiei, aplicând principiul de audit intern cu dreptul de a da recomandări în scopul sporirii nivelului calităţii serviciilor medicale prestate;
 4. În condiţiile actuale de creştere a concurenţei între instituţiile medico-sanitare, IMSP SCM «Gheorghe Paladi», este direct motivată să participe activ la aplicarea prevederilor şi regulamentelor privind asigurarea calităţii, să elaboreze şi să susţină procesele de îmbunătăţire continuă a calităţii în instituţie.

Consiliul Calităţii acordă suport metodologic şefilor de secţii şi personalului medical în controlul şi menţinerea calităţii serviciilor medicale acordate.