Consiliul Calității — Managementul

Managementul Consiliului Calității

Consiliul Calităţii activează în trei direcţii principale ale managementului calităţii:

I. Reglementarea calităţii asistenţei:

Consiliul Calităţii emite proceduri şi protocoale la nivel de instituţie cu privire la aspectele de management al calităţii (ex.: cu privire la calitatea întocmirii fişelor medicale; înregistrarea reclamaţiilor pacienţilor şi/sau opiniilor acestora; cu privire la auditul medical intern; etc.).

II. Evaluarea calităţii asistenţei:

Monitorizează cerinţele de acreditare, analizează indicatorii calitativi de performanţă ai instituţiei, elaborează şi organizează sistemul de audit intern; sondează gradul de satisfacţie a pacienţilor.

III .Îmbunătăţirea continuă a calităţii:

Evaluează performanţa generală a instituţiei; stabileşte domeniile problematice depistate în timpul evaluării calităţii cu elaborarea propunerilor de îmbunătăţire.

În ordinea de idei expuse mai sus, activităţile comitetelor Consiliului Calităţii urmează un ciclu în rezultatul căruia are loc îmbunătăţirea continuă cu creşterea indicatorilor de performanţă şi soluţionarea numeroaselor probleme ale instituţiei şi care schematic poate fi reprezentat astfel, fig. nr. 2.

managementul_cc_1

Activitatea Consiliului Calităţii în spital constituie un sistem eficient de asigurare şi monitorizare a calităţii serviciilor prestate.

Consiliul Calităţii este o formă incipientă în sistemul de management al calităţii, scopul final în implementarea căruia ar  fi certificarea instituţiei ISO 9001, scop la care tinde şi spitalul nostru, fig. nr. 3.

managementul_cc_2

Anual, de la constituirea Consiliului Calităţii în cadrul  spitalului au fost petrecute şedinţe de lucru, unde au fost examinate şi analizate multiple probleme actuale şi importante ce ţin de calitatea serviciilor medicale prestate. Astfel, pe parcursul a 10 ani de activitate, Consiliul Calităţii de comun cu comitetele din subordine au evidenţiat un şir de probleme importante în activitatea instituţiei, care influenţau negativ calitatea asistenţei medicale acordate pacienţilor deserviţi. Ca exemplu pot fi aduse următoarele: calitatea şi metodologia spălării mîinilor colaboratorilor în secţiile de profil chirurgical şi obstetrical-ginecologic; evidenţierea florei patogene circulante în spital rezistentă la antibiotice; lipsa autoevaluării de către colegi a actului medical, etc. Studierea problemelor abordate a condus la identificarea cauzelor acestora, în rezultatul cărora au fost întreprinse măsuri concrete de soluţionare şi îmbunătăţirea  situaţiei.

La consolidarea  procesului de îmbunătăţire continuă a calităţii asistenţei medicale acordată în cadrul instituţiei, participă fiecare comitet prin desfăşurarea unor acţiuni  indicate în planul de activitate incluzând următorii indicatori de bază privind monitorizarea calității serviciilor prestate: activităţi de instruire, de evaluare şi de analiză.

 • Comitetul Audit medical Intern

Auditul medical intern, obiectivul căruia este evaluarea şi estimarea sistematică a serviciilor medicale prestate, în scopul asigurării şi îmbunătăţirii continue a calităţii asistenţei medicale acordate pacienţilor, a fost axat pe diverse probleme prioritare propuse de către colaboratorii medicali și administrația spitalului cum ar fi:

 1. evaluarea actului medical referitor la calitatea întocmirii acestuia;
 2. corectitudinea codificării diagnosticelor și procedurilor medicale în condițiile implementării sistemului CASE MIX DRG;
 3. argumentarea indicațiilor preparatelor medicamentoase, în special antibioticelor;
 4. auditul intern al mai multor secții curative;
 5. nivelul letalității în primele 24 ore de la spitalizare;

În rezultatul evaluărilor efectuate au fost evidențiate punctele slabe și forte (după analiza SWOT) a problemelor abordate cu aprecierea oportunităților și amenințărilor întru sporirea nivelului calității serviciilor prestate.

De fapt s-a constatat, că analiza SWOT este instrumentul cel mai eficient pentru verificarea, analiza și evaluarea potențialului intern și a oportunităților, amenințărilor posibile din mediul extern al unei subdiviziuni. Aceasta a permis de a identifica pozițiile strategice, care va alinia cel mai bine resursele și capacitățile unei secții la cerințele clientului / pacientului.

 • Comitetul Auditul deceselor perinatale şi infantile

Rata mortalităţii neonatale precoce reflectă nivelul îngrijirilor oferite mamei în timpul travaliului şi naşterii, precum şi calitatea asistenţei nou-născutului în prima săptămână de viaţă, fiind principalul criteriu de evaluare a îngrijirilor perinatale. Evaluarea calităţii îngrijirilor perinatale poate fi efectuată printr-o analiză a cazului în raport cu standardul. Scopul unei clasări adecvate a cauzelor de deces derivă, din strategii ce își propun să scoată în evidenţă cauzele și circumstanțele ce au determinat decesul şi care pot servi la prevenirea altor cazuri posibile de mortalitate.

În scopul îmbunătăţirii continue a calităţii asistenţei medicale şi implementării unor mecanisme de evaluare obiectivă a nivelului calităţii serviciilor prestate, a fost creat comitetul  Auditul deceselor perinatale şi infantile.

Toate cazurile de decese perinatale și infantile înregistrate sunt selectate pentru discuții în cadrul ședințelor de audit, unde sunt evaluate erorile depistate în procesul organizării și acordării asistenței medicale obstetricale și neonatale cu elaborarea propunerilor pentru redresarea situației. Ca rezultat al măsurilor întreprinse s-a reușit diminuarea mortalității antenatale în ultimii ani.

 • Comitetul Instruirea şi aprecierea nivelului profesional al personalului medical

Pornind de la necesitatea sporirii nivelului profesional al colaboratorilor medicali ca verigă importantă în managementul calităţii asistenţei medicale, Consiliul Calității a instituit Comitetul Instruirea şi aprecierea nivelului profesional al personalului medical având drept obiectiv perfecţionarea continuă a nivelului profesional, implementarea metodelor contemporane de dezvoltare profesională, majorarea gradului de responsabilitate în procesul exercitării profesiunii şi asigurarea calităţii serviciilor medicale prestate. Anual au fost organizate peste 50 instruiri (lecții, conferințe, seminare) pe diferite tematici medicale, managementul calității și santar, altele, cu participarea lectorilor (formatorilor) din cadrul spitalului cât și din alte instituții de specialitate.

 • Comitetul Elaborarea şi controlul implementării protocoalelor clinice instituţionale

În scopul îmbunătăţirii continuă a calităţii asistenţei medicale pacienților, necesitate stipulată în Politica Naţională de Sănătate şi Strategia de dezvoltare a sistemului de sănătate, şi implementării tehnologiilor de diagnostic, tratament şi reabilitare, axate pe datele medicinei bazate pe dovezi, precum şi standardizării serviciilor medicale prestate, în cadrul spitalului activează Comitetul Elaborarea şi controlul implementării protocoalelor clinice instituţionale. Pe parcursul a 10 ani în cadrul instituției noastre au fost elaborate și implementate în total 237 protocoale clinice instituționale și a locului de lucru, în baza Protocoalelor clinice Naționale, inclusiv: 59 profil terapeutic; 16 profil chirurgical; 73 profil obstetrical-ginecologic; 137 profil pediatric; 7 transfuziologie; 30 alte profiluri. Este important de menționat că la propunerea Comitetului și inițiativa colaboratorilor medicali au fost elaborate  61 protocoale clinice instituţionale proprii. Ca rezultat al implementării protocoalelor clinice instituţionale s-a reușit soluţionarea următoarelor probleme: alegerea maximal de rapidă, corectă şi eficientă a tacticii de diagnostic şi tratament; aplicarea tehnologiilor de diagnostic, tratament şi reabilitare axate pe datele medicinii bazate pe dovezi; protecţia drepturilor pacientului şi medicului prin soluţionarea situaţiilor de conflict şi disensiunilor; planificarea volumului de asistenţă medicală în instituţie; estimarea cheltuielilor necesare pentru acordarea asistenţei medicale pentru caz tratat.

 • Comitetul Analiza proximităţilor de deces matern

Auditul proximităţilor de deces matern este abordat de către Organziația Mondială a Sănătății, ca fiind unul din instrumentele managementului calităţii prin intermediul caruia personalul medical are posibilitatea şi poate să se implice în schimbarea practicilor pentru prevenirea cazurilor de deces matern în cadrul instituţiei.

Comitetul lunar înregistrează cazurile de proximitate de deces matern ce ulterior sunt examinate, cu implicarea personalului medical de diferit nivel care se expune privitor la deficiențele stabilite sau riscurile existente. În baza datelor constatate comitetul face concluzii pe marginea fiecărui caz (fiecare caz este expus confidențial) cu evidențierea soluțiilor de ameliorare și prevenire a cazurilor de deces matern transmise secțiilor de profil și administrației spitalului. Datorită activității intense la acest capitol în cadrul instituției noastre nu au fost înregistrate cazuri de deces matern pe parcursul ultimilor 2 ani, aceasta fiind considerată ca o reușită a întreg colectivului.

 • Comitetul Controlul satisfacţiei pacienţilor

Comitetul are ca scop evaluarea satisfacției pacienților internați prin anchetarea acestora privind calitatea prestării serviciilor medicale în cadrul spitalului și identificarea posibelelor neconformități, rezerve în procesul oranizării și acordării asistenței medicale, întru ameliorarea continuă a calității serviciilor prestate. Pe parcursul anului 2016 au fost intervievați selectiv 3600 pacienți (15,0% din numărul total de pacienți spitalizați) privitor la calitatea serviciilor medicale prestate dar și la condițiile hoteliere, alimentare, regimul sanitar-epidemiologic, integritatea profesională, consilierea privind riscurile  existente. În rezultatul evaluării chestionarelor îndeplinite de pacienți s-a constatat că majoritatea pacienților (70,0 – 80,0 %) sunt satisfăcuți de nivelul organizării și acordării asistenței medicale în cadrul spitalului, dar au menționat și unele neconformități, nesatisfacții la serviciile hoteliere, alimentare, etică și deontologia medicală, fapt ce a permis administrației  spitalului a  întreprinde unele măsuri concrete de ameliorare a calității serviciilor prestate.

Rezultatele anchetărilor  efectuate au fost prelucrate de către membrii comitetului cu concluzii și recomandări de ameliorare în adresa șefilor de subdiviziuni. Membrii comitetului au propus a implementa, începând cu a. 2017, anchete  electronice care vor fi completate anonim de către pacienți după externarea lor.

 •  Comitetul Formarea imaginii instituției

Comitetul Formarea imaginii instituției este un comitet nou pentru instituția noastră, instituit în a. 2016 (site-l oficial: www.scm1.md), având menirea de a mediatiza activitatea spitalului, promova imaginea, de a colabora strâns cu reprezentanții mass-media și cu societatea civilă, de a implica mai activ colaboratorii medicali în educația sanitară a populației prin publicarea diferitor informații cu caracter medico-sanitar, etc. Pe parcursul unui an de zile spitalul a acumulat deja 360339 vizualizări, înregistrând zilnic o creștere semnificativă de cititori. Pagina facebook are la moment 3525 abonați, clasându-se pe primul loc comparativ cu alte instituții medicale locale. De menționat, că în ultimul timp au fost realizate unele obiective de bază și anume: plasarea pe site-l spitalului a Formularului de sesizare online și Chestionarului satisfacția pacienților.

Succese plauzibile au fost obţinute şi de către celelalte 7 comitete ale Consiliului Calităţii, fiind  realizate 147 chestiuni, incluzînd activităţi de instruire, evaluare şi analiză, cu înaintarea propunerilor către şefii de subdiviziuni şi administraţiei spitalului:

 1. Comitetul Formularul Farmaco-Terapeutic, farmacovigilenţa şi evidenţa medicamentelor;Comitetul Analiza cazurilor de infecţii nosocomiale
 2. Comitetul Instruirea şi controlul întreţinerii, spălării şi prelucrării mîinilor
 3. Comitetul Supravegherea combaterii pediculozei şi scabiei, profilaxia tifosului exantematic şi BDA, toxiinfecţiilor alimentare şi holerei
 4. Comitetul Supravegherea respectării regimului sanitaro-igienic şi antiepidemic
 5. Comitetul Supravegherea metodelor de combatere şi profilaxie a hepatitelor virale, HIV/SIDA şi maladiilor sexual transmisibile
 6. Comitetul de Bioetică

În cadrul Consiliului Calităţii sunt organizate  şedinţe, la care au fost discutate chestiuni cu diverse tematici importante pentru instituţie, concomitent sunt elaborate decizii prin care sunt evidenţiate rezervele depistate şi propuse măsuri de ameliorare continuă, necesare a fi realizate în subdiviziunile spitalului.

Propunerile elaborate de către membrii comitetelor şi Consiliului Calităţii din cadrul şedinţelor Consiliului Calităţii, sunt transpuse într-un proiect de decizii, cu transmiterea lor ulterioară prin în toate subdiviziunile spre executare, inclusiv şi administraţiei instituţiei.

Concluzii:

 1. Managementului calităţii, de rând cu managementul resurselor umane, financiare şi strategic, reprezintă o parte integrantă a managementului general al spitalului şi este o componentă definitorie a politicii instituţionale şi a strategiei de dezvoltare, ca furnizor de servicii medicale;
 2. Implementarea Sistemului instituţional de asigurare a calităţii – Consiliul de Calitate în IMSP SCM Nr.1 a confirmat necesitatea activităţii lui în cadrul instituţiei, ca un organ de consultanţă, care asistă eficient administraţia, privind coordonarea şi implementarea unui număr extins de activităţi de asigurare a calităţii serviciilor medicale prestate;
 3. Consiliul calităţii s-a manifestat ca o structură importantă din cadrul spitalului, având la baza activităţii sale principii de autonomie, autocontrol, evaluarea activităţii subdiviziunilor instituţiei, aplicând principiul de audit intern cu dreptul de a da recomandări în scopul sporirii nivelului calităţii serviciilor medicale prestate;
 4. În condiţiile actuale de creştere a concurenţei între instituţiile medico-sanitare, IMSP SCM Nr.1 este direct motivată să participe activ la aplicarea prevederilor şi regulamentelor privind asigurarea calităţii, să elaboreze şi să susţină procesele de îmbunătăţire continuă a calităţii în instituţie.

Consiliul Calităţii acordă suport metodologic şefilor de secţii şi personalului medical în controlul şi menţinerea calităţii serviciilor medicale acordate.