Consiliul Calității — Date Generale

Consiliul Calității ca structură al IMSP Spitalul Clinic Municipal «Gheorghe Paladi»

În cadrul Instituţiei Medico Sanitare Publice Spitalul Clinic Municipal «Gheorghe Paladi», începând cu anul 2008, a fost creat Consiliul Calităţii, care este un organ colectiv de lucru pentru identificarea problemelor şi înaintarea propunerilor administraţiei pentru soluţionare lor, în scopul ameliorării calităţii serviciilor prestate.

Consiliul Calităţii s-a manifestat ca o structură importantă din cadrul spitalului, având la baza activităţii sale principii de autonomie, autocontrol, evaluarea activităţii subdiviziunilor instituţiei, aplicând principiul de audit intern cu dreptul de a da recomandări în scopul sporirii nivelului calităţii serviciilor medicale prestate.

În condiţiile actuale de creştere a concurenţei între instituţiile medico-sanitare, Spitalul Clinic Municipal «Gheorghe Paladi» este motivat să participe activ la aplicarea prevederilor şi regulamentelor privind asigurarea calităţii, să elaboreze şi să susţină procesele de îmbunătăţire continuă a calităţii în instituţie.

Managementul calității este o noțiune din ce în ce mai des folosită în discursul managerilor și responsabililor de buna desfășurare a activității medicale. Conceptele de bază ale managementului au fost descrise în diferite moduri, de mii de ani. Părintele conceptului modern de calitate, Donabedian, descrie calitatea îngrijirilor de sănătate drept «acele îngrijiri care se aşteaptă să maximizeze dimensiunea bunăstării pacienţilor, luând în considerare echilibrul câştigurilor şi pierderilor aşteptate, care apar în toate etapele procesului îngrijirilor de sănătate» (Donabedian, 2003). Organizaţia Mondială a Sănătăţii defineşte Calitatea sistemului de sănătate ca «nivelul atingerii scopurilor intrinseci ale sistemului de sănătate pentru îmbunătăţirea sănătăţii şi capacităţii de răspuns la aşteptările generale ale populaţiei».

În acest sens, un bun management al calităţii constă în planificarea, aplicarea practică, controlul şi revizuirea măsurilor necesare modelării serviciilor şi proceselor, astfel încât acestea să răspundă permanent tuturor nevoilor principalilor actori implicaţi (clienţi, furnizori, finanţatori).

Instituţia Medico Sanitară Publică Spitalul Clinic Municipal «Gheorghe Paladi» a implementat, începând cu anul 2008, sistemul de management al calităţii şi a acumulat o anumită experienţă în acest domeniu. În cadrul  spitalului a fost creat Consiliul Calităţii, care este un organ colegial intern de consultanță și  are misiunea de a consolida procesul de îmbunătățire continuă a calității asistenței medicale acordate în cadrul  instituției, prin luarea de decizii colegiale privind sporirea capacității de management al calității.

În activitatea sa Consiliul se conduce de Regulamentul de activitate elaborat în baza Regulamentului-cadru aprobat prin ordinul MS, alte acte normative în domeniu și asistă administrația instituției în procesul de gestionare a calității asistenței medicale.

Consiliul Calităţii în activitatea sa şi-a propus următoarele obiective de bază:

 • Promovarea eficientă a interesului personalului instituţiei faţă de calitatea asistenţei şi participarea la măsurile de îmbunătăţire a acesteia;
 • Crearea unui mediu de susţinere pentru implementarea politicii naţionale şi a iniţiativelor de dezvoltare în consolidarea furnizării de servicii medicale calitative;
 • Instituirea unui sistem eficient de monitorizare şi evaluare, la nivel de instituţie, a calităţii asistenţei cu comunicarea rezultatelor evaluării personalului instituţiei;
 • Emiterea unor recomandări oportune administraţiei instituţiei cu privire la îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei utilizării serviciilor medicale existente, crearea posibilităţilor de instruire şi perfecţionare a personalului;
 • Crearea şi menţinerea reprezentativă a imaginii instituţiei.

În scopul realizării obiectivelor de bază propuse, de către Consiliul Calităţii au fost evidenţiate unele principii necesare în activitatea cotidiană şi, anume:

 • Orientarea către bolnav;
 • Implicarea personalului;
 • Leadership;
 • Abordarea bazată pe proces;
 • Abordarea managementului ca sistem;
 • Îmbunătăţirea continuă;
 • Abordarea pe bază de dovezi în luarea deciziilor;
 • Relaţii reciproc avantajoase cu beneficiarul serviciilor medicale acordate.

Consiliul este responsabil de mai multe  domenii prioritare, și anume:

 1. domeniul facilitării îmbunătățirii calității asistenței medicale;
 2. domeniul respectării cerințelor (standardelor) de evaluare și acreditare;
 3. domeniul realizării indicatorilor calității asistenței medicale;
 4. domeniul soluționării reclamațiilor pacienților;
 5. domeniul promovării principiilor medicinii bazate pe dovezi;
 6. domeniul consolidării practicilor interne (instituționale) de evaluare și analiză a calității asistenței medicale;
 7. domeniul relațiilor de colaborare interprofesională.

Consiliul este investit cu următoarele drepturi:

 1. solicitarea și recepționarea datelor și informațiilor din orice subdiviziune a spitalului;
 2. solicitarea implicării angajaților spitalului în diverse activități din domeniul calității asistenței medicale;
 3. înaintarea către directorul spitalului a propunerilor și planurilor de asigurare și îmbunătățire a calității asistenței medicale;
 4. propunerea de achiziție a dispozitivelor medicale și produselor farmaceutice etc., pentru a asigura menținerea și/sau îmbunătățirea calității asistenței medicale;
 5. participarea la identificarea necesităților de instruire a angajaților spitalului și elaborarea planului de instruire profesională continuă a acestora;
 6. participarea la elaborarea metodelor și luarea deciziilor privind remunerarea angajaților în baza performanței lor în domeniul asigurării calității asistenței medicale.